• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 april 2021

   

   

   

   

   

   

   

  UITNODIGING
  tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
  van R.k.s.v. R.C.D., die gehouden zal worden op
  maandag 26 april 2021 via een digitale verbinding/bijeenkomst.
  Aanvang van de vergadering is 19:30 uur (de wijze waarop men zich kan aanmelden wordt op een later tijdstip bekend gemaakt)

  A G E N D A:

  1. Opening door de voorzitter

  2. Mededelingen en Ingekomen stukken

  3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden is op maandag 25 november 2019

  4. Vaststelling van het Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019/2020

  5. Vaststelling van het Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019/2020

  6. Verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2019/2020

  7. Decharge Bestuur

  8. Vaststelling van de Balans per 30 juni 2020 alsmede de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2019/2020

  9. Bestemming exploitatieresultaat.

  10. Vaststelling van de Begroting voor het boekjaar 2020/2021

  11. Verkiezingen:

  A: Kascommissie
  Het bestuur stelt de vergadering voor te benoemen tot lid van deze Commissie: Anton Nusteling, Barry Schipper en Luke Niemans
  B. Bestuursverkiezing:
  Statutair aftredend zijn Jeroen Visser en Michael Laros.
  Zowel Jeroen als Michael hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen.
  Het bestuur stelt de vergadering voor te benoemen tot lid van het bestuur;
  Mieke Zwang (PR, Communicatie en nevenactiviteiten) en Harold van Heukelom (Tennis en nevenactiviteiten)
  C. Verkiezing voorzitter
  Het bestuur draagt Michael Laros wederom voor.

  12. Update verbouwing

  13. Wat verder ter tafel komt

  14. Rondvraag

  13. Sluiting

  NB
  De Balans per 30 juni 2020 alsmede de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2019/2020 én de Begroting voor het boekjaar 2020/2021 is voor de leden vanaf maandag 26 april 2021 bij Jacqout Odijk op te vragen, penningmeester@rksvrcd.nl

  Ten aanzien van agendapunt 11 onder B. kunnen leden tegenkandidaten aanbrengen mits dit 24 uur voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering kenbaar is gemaakt aan de voorzitter van het bestuur. Tegenkandidaten moeten een verklaring kunnen overleggen dat hij/zij gesteund wordt door tenminste 3 (drie) andere stemgerechtigde leden